POLICY – BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Följande policy upprättades 2017-10-25 för Bisevo Business Evolution AB.

Syfte

Den egna integriteten är viktig för oss alla. Vi värnar om din integritet, dels för att den är viktig för dig på ett personligt plan, dels för att den också är viktig för tilliten till Bisevo och vår verksamhet. Du ska kunna anförtro oss vissa personuppgifter och känna dig trygg. Den här policyn berättar lite om hur vi jobbar. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning.

Syftet med policyn är att du ska få känna till hur vi behandlar dina personuppgifter, vad de används till, vilka som får ta del av dem och framförallt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi informerar också om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran som gäller dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar några utvalda personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig och det företag eller den organisation du jobbar för – i det fall din arbetsgivare är kund hos Bisevo. Vi behöver också använda några personuppgifter för att kunna ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information.

Vi ska inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver behandla några av dina personuppgifter

Vi följer lagen när vi behandlar personuppgifter. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

För- och efternamn, Adress, E-postadress, Telefonnummer.

Din arbetsgivare, dvs Bisevos nuvarande eller potentiella uppdragsgivare.

Uppgifter som du frivilligt uppger, exempelvis kring intresset för Bisevos olika tjänster.

Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger, exempelvis uppgifter på en att-göra-lista och svar på kunskapsfrågor.

Innehåll som du själv publicerar, exempelvis meddelanden och inlägg, kontakthistorik i CRM-system och användarhistorik på hemsida och i mobilapp.

Så här får vi tillgång till personuppgifterna

Vår utgångspunkt är att vi i möjligaste mån försöker inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker exempelvis till att vi behandlar dina personuppgifter genom att acceptera våra allmänna villkor.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke och det kan du göra närsomhelst. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte krävs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Om du återkallar samtycket kan det innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Uppgifter som du uppger till oss på egen hand.

Uppgifter som automatiskt registreras när du besöker vår hemsida.

Uppgifter som automatiskt registreras när du använder våra andra IT-verktyg, exempelvis mobilapp.

Uppgifter som vi får från offentliga källor, exempelvis LinkedIn.

Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser, seminarier, nyhetsbrev och utskick eller när du svarar på enkäter och undersökningar.

Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Våra rutiner och arbetssätt ska säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi berättar gärna mer om detta. Utgångspunkten är att endast medarbetare/konsulter inom Bisevo och hos våra uppdragsgivare, som verkligen behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem.

Vi behandlar inga känsliga personuppgifter, såsom etnisk tillhörighet, politiska åsikter eller dylikt. 

Våra IT-system är utvecklade med säkerhet och integritet i fokus. De skyddar i mycket hög grad mot intrång, radering eller andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har även policy för IT-säkerhet för att ytterligare säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Utgångspunkten är att aldrig lämna ut personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Bisevo Business Evolution AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. 

För frågor eller funderingar kring detta, kontakta oss gärna på info@bisevo.se eller telefon 08-121 316 16.

Rulla till toppen